Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok vychádza z Občianskeho zákonníka – Zákon č.40/1964 Zb. Reklamovať výrobok je možné iba v prípade, ak je výrobok v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri uplatnení nároku je spotrebiteľ povinný predložiť tovar na opravu kompletný, spolu s riadne vyplneným záručným listom alebo originálom strojovo vytlačeného dokladu o kúpe s uvedením modelového označenia a dátumu predaja. Kópia záručného listu, doklade o kúpe, doklady nevyplnené, zmenené, doplnené alebo poškodené nie je možné považovať za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku u predávajúceho.

Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva na záručnú opravu až do doby, kedy po ukončení opravy bol spotrebiteľ povinný si výrobok prevziať. Dokladom o tejto dobe je opravný list.

V prípade odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na jej bezplatne odstránenie v náležitom čase a náležitým spôsobom bez zbytočného odkladu.

Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, spotrebiteľ môže žiadať u predávajúceho o výmenu výrobku alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok vrátane všetkého príslušenstva.

Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

Spotrebiteľ nemá nárok na vydanie dielov alebo súčastí výrobku, ktoré boli vo výrobku vymenené pri odstraňovaní vady – platí len pri záručných reklamáciách.

Reklamácia nemôže byť uznaná za oprávnenú a spotrebiteľ stratí nárok na záručnú opravu alebo odstránenie vady zdarma okrem iných aj v nasledujúcich prípadoch:

  • výrobok bol reklamovaný po záručnej dobe
  • výrobok bol používaný v rozpore s návodom na používanie
  • neboli dodržané pokyny týkajúce sa prevádzkovania a údržby
  • výrobok bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu
  • výrobok bol mechanicky poškodený napríklad počas prepravy, neprimeraným zaobchádzaním, čistením a podobne
  • do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené výrobcom
  • na výrobku boli porušené ochranné prvky
  • vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením (vrátane zníženia kapacity nabíjateľnej batérie v dôsledku počtu nabíjacích cyklov)
  • výrobok bol nevhodne/neodborne inštalovaný

Pri servisnom zásahu dochádza k strate dát, za ktoré nie je naša spoločnosť a ani výrobca zodpovedný. Zákazník si je povinný pred servisným zásahom svoje osobné dáta na zariadení zálohovať sám.